Jak se rakovina mozku projevuje v raných stádiích - léčba a šance na přežití

Jaké jsou příznaky mozkového nádoru, jaké jsou příčiny maligního onemocnění a jaké jsou možnosti léčby? Včasná diagnóza pomáhá prodloužit životnost.

Co je to mozkový nádor

Jedná se o benigní nebo maligní formaci v mozku, která ovlivňuje funkčnost mozku, který se vyvíjí z mozkových buněk (pak mluví o primární rakovině) nebo z rakovinových buněk jiných orgánů, tj. Jako metastázy (pak mluví o sekundární rakovině mozku).

Někdy, i když to není úplně správné, se mozkový nádor nazývá také ty formace, které jsou umístěny v lebce, ale vyvíjejí se z buněk mening. Mozkové nádory velmi zřídka způsobují metastázy mimo centrální nervový systém.

Roční výskyt primárních mozkových nádorů je 8 na každých 100 000 lidí. Sekundární nádory jsou četnější a jsou asi desetkrát častější. Muži trpí více než ženy.

Centrální nervový systém se skládá z mozku a míchy. Mozek je v lebce a mícha v páteři.

Mozek je tvořen neurony, které tvoří nervovou tkáň, a glia je tkáň, která podporuje a vyživuje gliové buňky tvořené neurony.

Mozek se dělí na:

 • Přední mozek. Skládá se ze dvou samostatných polokoulí: levé a pravé. Pravá hemisféra ovládá levou stranu těla. Levý pravý. Každá ze dvou polokoulí má čtyři samostatné laloky: čelní, temporální, parietální a týlní laloky. V mozku jsou také další předměty, které jsou součástí centrálního nervového systému, jako je hypofýza a hypotalamus..
 • Mozeček. Má mnohem menší hmotnost a velikost než předek a nachází se pod předním mozkem v týlní části lebky. Ovlivňuje mnoho funkcí, včetně řeči a pohybu.

Mícha je natažená uvnitř páteře a ovlivňuje různé funkce, jako je dýchání a termoregulace, tj. udržování tělesné teploty na konstantní hodnotě asi 37 ° C.

Mícha je také složena z gliových buněk a nervových vláken. Nervy se od ní odchylují, které přenášejí příkazy z mozku do všech částí těla a také tvoří periferní nervový systém.

Celý centrální nervový systém (mozek a mícha) je zakryt a chráněn třemi soustřednými membránami známými jako meningy. Prostor mezi oběma vnějšími membránami (arachnoid a pia mater) je definován jako subarachnoid a je vyplněn mozkomíšním mokem.

Klasifikace nádorů ovlivňujících mozek

Nádory mozku lze klasifikovat jako všechny typy novotvarů:

 • Nezhoubné nádory rostou pomalu v průběhu desítek let, jsou složeny z buněk, které si zachovávají své původní vlastnosti, s výjimkou těch, které napadají jiné orgány. Jejich nebezpečí je způsobeno zejména tím, že mohou vyvíjet tlak na sousední orgány a tkáně..
 • Zhoubné nádory rostou rychle, pokud jde o řád několik měsíců, a navíc se skládají z buněk, které mají formu a funkci zcela odlišnou od originálu, mohou také invazovat a zničit další orgány a tkáně, které jsou daleko od tohoto zdroje, což vede ke vzhledu tzv. metastázy.
 • Gliomas. To zahrnuje všechny ty, které pocházejí z gliových buněk (astrocyty, oligodentrocyty). Je zřejmé, že různé typy gliových buněk způsobují různé typy rakoviny. Nejběžnější jsou ty, které pocházejí z astrocytů, tj. Astrocytomů. Mohou být také pozorovány gliomy, které vznikají z několika typů buněk.
 • Gliální nádory. Existují nádory, které nevznikají z gliových buněk, ale z buněk obklopujících nervovou tkáň. Do této kategorie patří například intrakraniální meningiomy vznikající z meningů.
 • Metastatické nádory. Jsou tvořeny z rakovinných buněk, které vstupují do lebky z jiných orgánů, ve kterých se nádor původně vyvinul. Nejběžnějšími metastázami v mozku jsou melanom (rakovina epitelu), rakovina plic, rakovina prsu a v menší míře rakovina střev nebo prostaty.

Projevy mozkového nádoru

Nádory na mozku nemají klinický obraz, který by je jednoznačně identifikoval. V tom smyslu, že jejich příznaky jsou docela srovnatelné s projevy mnoha jiných nemocí.

Kromě toho je symptomatologie extrémně různorodá, protože závisí na oblasti, ve které se nádor vyvíjí, a na tom, do jaké míry dosahuje. Ve skutečnosti každá oblast mozku řídí specifické funkce, například: nádory na pravé hemisféře mohou způsobit pohybové problémy na levé straně těla, nádory v týlním laloku způsobují poruchy zraku a záchvaty a nádory v mozkové kůře často vyvolávají záchvaty..

Hmota samotného nádoru je také prvkem symptomatologie. Skutečně je lebka uzavřená, tuhá a omezená dutina, takže vzhled další hmoty uvnitř bude nutně vést ke zvýšení intrakraniálního tlaku. Tento problém se navíc zhoršuje edémem, který často doprovází rakovinu kvůli poruchám cirkulace biologických tekutin..

Z výše uvedeného je zřejmé, že symptomy mozkového nádoru nelze jednoznačně definovat. I přesto však mohou být seskupeny podle běžných projevů, které jsou přímým důsledkem komprese intrakraniálních tkání:

 • Bolest hlavy. Často, ale ne nutně, lokalizované v oblasti vývoje nádoru.
 • Nevolnost a zvracení.
 • Problémy se zrakem (zejména rozmazané vidění).
 • Křeče následované nedobrovolnými svalovými kontrakcemi.
 • Změny osobnosti a nálady.

Můžete je také seskupit podle formy symptomů, které indikují postiženou část mozku:

 • Nádory, které ovlivňují mozeček, mohou doprovázet problémy s pohybem, rovnováhou a závratěmi.
 • Ospalost, letargie, slabost, nedostatek síly, zhoršená schopnost posoudit situaci se objevují s vývojem nádoru v čelním laloku mozku.
 • Úplná nebo částečná ztráta zraku je typická pro nádory, které se vyvíjejí v týlním laloku mozku.
 • Poruchy sluchu, potíže s artikulací, řečí a jazykem, ztráta paměti, změny nálady, které jsou doprovázeny záchvaty vzteku a agrese, jsou charakteristické pro nádory, které se vyskytují v temporálním laloku..
 • Porucha smyslového vnímání v různých částech těla je charakteristická pro nádor v parietálním laloku.
 • Proud mléka v bradavkách, menstruační nepravidelnosti a abnormální růst končetin u dospělých jsou příznaky nádoru hypofýzy..

Důvody: proč se tvoří nádor

Dnes lékařská věda dosud není schopna určit přesné příčiny nádorů mozku. Je dobře známo, že vysokodávkové ionizující záření je rizikovým faktorem pro rozvoj maligních nádorů. Dalším důležitým rizikovým faktorem je dědičnost..

Diagnostika: analýzy a vyšetření

Neurolog se zabývá diagnostikou nádorů mozku. Studuje anamnézu a klinický obraz pacienta. Hypotéza mozkového nádoru je pak testována pomocí sofistikovaných klinických studií.

 • Počítačová tomografie pomocí kontrastního média.
 • Jaderná magnetická rezonance.
 • Pozitronová emisní tomografie.
 • Biopsie.
 • Angiografie.
 • Lumbální punkce.

Léčba rakoviny mozku

Bez ohledu na to, kde se mozkový nádor vyvíjí a jaký je jeho typ, existují tři různé typy léčby, jmenovitě:

Chirurgická operace

Cílem chirurgické léčby je odstranit co nejvíce hmoty tumoru, aniž by došlo k poškození sousedních tkání. To vše je plně proveditelné pouze pro určité typy nezhoubných nádorů, kde je vždy jasné rozlišení mezi nádorovými tkáněmi a sousedními tkáněmi, ale v případě maligních nádorů, které obvykle pronikají do okolních tkání a dělají, prakticky nedosažitelné nebo dosažitelné v menší míře. nemožné rozlišit hranici mezi zdravými a nemocnými buňkami.

Intervence se provádí v celkové anestezii a pomocí neuronavigačních pomůcek podporovaných CT nebo MRI, které chirurgovi umožňují dosáhnout tumoru s maximální přesností a minimalizovat riziko poškození okolních tkání.

Radiační terapie

Radiační terapie využívá záření s vysokou energií (rentgenové nebo gama) k ničení rakovinných buněk, samozřejmě při zachování zdraví. Často se používá k „spálení“ buněk zanechaných po operaci. V mnoha případech je to jediný zásah, protože nádory se mohou vyvíjet uvnitř zdravé tkáně.

Radiační terapie má mnoho vedlejších účinků, takže ne každý se na ni může obrátit..

Chemoterapie

Chemoterapie mozkových nádorů spočívá v předepisování léků, které způsobují odumírání rakovinných buněk. Volba těchto léků závisí na mnoha faktorech: typu nádoru, agresivitě, postižené oblasti mozku, věku pacienta, zdravotním stavu atd. Je zřejmé, že chemoterapie má mnoho vedlejších účinků..

Je vhodné zvolit léčebnou metodu týmem specialistů, který se skládá z neurologa, neurochirurga, radiologa, radiačního terapeuta a anatomopatologa na základě typu rakoviny, její distribuce, věku a zdravotního stavu pacienta. Často jsou kombinovány všechny tři nebo dvě formy terapie.

Jaké jsou šance na přežití

Prognóza benigních mozkových nádorů, pokud jsou otevřené, je obecně dobrá a chirurgický zásah vede k úplnému uzdravení.

U maligních mozkových nádorů je situace jiná. V těchto případech je prognóza extrémně variabilní a závisí na velkém počtu parametrů, zejména: na histologickém typu nádoru, místě, kde se objevil, vývoji nádorové hmoty atd. A částečně na charakteristikách pacienta: věk, obecné zdraví, biologické vlastnosti atd..

Prognóza se tak může pohybovat od úplného zotavení po smrt. Ve většině případů je prognóza omezenou délkou života. Zejména glioblastom a astrocytom mají horší prognózu, oligodendrogliom má naopak nejpříznivější prognózu..

Níže je tabulka o vlastnostech mozkových nádorů a šancích na přežití.

Druhy nádorů mozku

Léčba a prognóza mozkového nádoru úzce souvisí s jeho typem a umístěním, stejně jako s mnoha dalšími proměnnými. Poskytujeme stručnou mapu příznaků, terapií a prognóz pro některé z nejběžnějších mozkových nádorů..

Glioblastom mozku

Jsou nespecifické a jsou výsledkem komprese a vývoje nádorové hmoty:

 • bolest hlavy, nevolnost a zvracení;
 • edém zrakového nervu způsobený zvýšeným intrakraniálním tlakem;
 • motorické potíže v části těla (vlevo nebo vpravo);
 • ztráta citlivosti v jedné nebo obou částech těla;
 • ztráta poloviny zorného pole;
 • dvojité vidění;
 • křeče;
 • změny osobnosti.

Chirurgie k odstranění co největšího množství tumoru.

Radiační terapie, jako doplněk k chirurgickému odstranění nebo jako alternativa.

Buňky, ze kterých je vytvořenaGliové astrocyty
Příznaky
Léčba
PředpověďBohužel to není příznivé. Průměrná délka života po operaci, ozařování a chemoterapii je jeden rok života.

Anaplastický astrocytom

Liší se v závislosti na umístění nádoru. Nejběžnější časné příznaky jsou:

 • Křeče.
 • Poruchy zraku a zaostření.
 • Kognitivní poruchy a problémy s pamětí.
Buňky, ze kterých je vytvořenaGliové astrocyty
Příznaky
LéčbaChirurgické, pokud je to možné. Alternativně, radiační terapie. Chemoterapie pro relapsy.
PředpověďJeden a půl roku pro 60% pacientů a 5 let pro 20%.

Fibrilární astrocytom

Buňky, ze kterých je vytvořenaGliové astrocyty
PříznakyPříznaky jsou podobné glioblastomu.
LéčbaChirurgie, ozařování a chemoterapie.
Předpověď10 let pro 35% pacientů. Věk do 40 let výrazně zlepšuje prognózu.

Oligodenrogliom

Epileptické záchvaty jsou nejčastějším příznakem, často doprovázeným závažnými změnami osobnosti..

Často se objevují příznaky komprese mozkových struktur:

 • Bolest hlavy, nevolnost a zvracení.
 • Edém optického nervu způsobený zvýšeným intrakraniálním tlakem.
 • Motorické potíže.
 • Ztráta citlivosti v jedné nebo více částech těla.
 • Ztráta poloviny zorného pole.
 • Rozdělené vidění.
Buňky, ze kterých je vytvořenaGliové oligodendrocyty
Příznaky
LéčbaPrvním krokem je chirurgický zákrok, následovaný radiační terapií, někdy doplněný chemoterapií.
Předpověď75% pacientů žije do 5 let, 45% až 10 let. Přítomnost určitých chromozomálních mutací je důležitým faktorem v příznivé prognóze, protože snižují rezistenci nádorových buněk vůči lékům..

Ependymom

Buňky, ze kterých je vytvořenaEpendymální buňky
PříznakyVývoj nádoru způsobuje zvýšení intrakraniálního tlaku s výskytem odpovídajících příznaků.
LéčbaChirurgické, pokud je to možné. Radiační terapie a někdy chemoterapie.
Předpověď20 až 40% pacientů žije dalších 5 let

Medulloblastom

Nejběžnější příznaky jsou:

Rakovina mozku: příznaky a příznaky. První známky rakoviny mozku

Příznaky rakoviny mozku nejsou vždy jasné a nesporné a často, zejména v rané fázi, se vůbec neprojevují. Například u hypofyzárního nádoru lze skutečnou příčinu občas najít až po smrti pacienta.

Ale i když se projevují příznaky vyvíjející se maligní formace v mozku, pak jsou tyto projevy velmi rozmanité a nespecifické. Často jsou podobné příznakům jiných patologií. I když jejich včasné rozpoznání může zachránit pacientův život a pomoci mu ušetřit hodně na léčbě.

Jak dávat pozor na příznaky rakoviny mozku

Jak již bylo zmíněno, příznaky rakoviny se mohou překrývat s projevy, jako je mozková mrtvice, migréna nebo otřes mozku. Pokud se jeden nebo dva objeví a poté zmizí po krátké době, pak to nelze považovat za signál přítomnosti nádoru. Pokud se však objevily některé příznaky a připojilo se k nim několik dalších, měli byste se okamžitě poradit s lékařem o diagnostickém vyšetření.

Časté příznaky maligního mozkového nádoru:

 1. Jedním z nejvýraznějších příznaků je bolest hlavy, která se stává akutnější z jakékoli fyzické námahy. Mimochodem, v první polovině pacientů s rakovinou to vůbec nemá.
 2. Závratě může být také příznakem novotvaru, pokud k němu dojde bez ohledu na polohu pacienta a dlouho nezmizí. Typicky je to způsobeno změnami hypofýzy nebo nádorem indukovaným zvýšením intrakraniálního tlaku..
 3. Pocit „bavlněnosti“ v kloubech a končetinách je také běžný. V počátečním stádiu se tento příznak obvykle projevuje jako slabost, ale s vývojem nemoci může být pozorována částečná paréza nebo ochrnutí končetin..
 4. Zrakové poškození lze také považovat za příznaky doprovázející rakovinu mozku. V tomto případě se objevují ve formě skvrn vznášejících se před očima, mouchami a bolestí v zrakovém nervu. V počátečním stádiu se často může vyskytnout nystagmus oční bulvy.
 5. Problémy se sluchem by také měly být alarmující. Vyskytují se jako zvonění v uších nebo nevysvětlitelná jednostranná hluchota.

Ke všemu výše uvedenému můžete přidat nepřiměřené změny v pulsu, tlakových kapkách, bledosti nebo vzhledu bohatých skvrn na kůži a také pocení.

Neurologické projevy rakoviny

První příznaky rakoviny mozku se mohou projevit jako neurologické a mentální poruchy, vyjádřené apatií, kterou lze nahradit krátkodobou euforií, nepřiměřenou agresivitou a propadem paměti. Často je provází zmatek, dezorientace v čase a prostoru, různé projevy změn osobnosti, jakož i vizuální či sluchové halucinace..

A s poškozením hlubokých částí mozku lze také najít rychle rostoucí známky úplné dezorganizace lidské duševní činnosti..

Jak se projevují léze různých laloků mozku?

Příznaky rakoviny mozku se projevují různými způsoby v závislosti na tom, která část je postižena. Pokud nádor ovlivňuje hypofýzu nebo kmen, obvykle to způsobuje nedostatečnou koordinaci pohybů. Schopnost koncentrace se znatelně snižuje, navíc může mít pacient před očima zřetelné dvojité vidění. Dalšími znaky jsou neschopnost určit vzdálenost k objektu a nestabilita chůze..

V některých případech se rakovina mozku projevila bolestivými pocity při polykání, potížemi s pohybem jazyka, jakož i zhoršenou činností obličejových svalů nebo jejich parézou.

Poškození mozečku, nevolnost, zvracení, křeče v zadní části hlavy a nystagmus mohou být přidány k výše uvedeným příznakům..

Rakovina mozku: příznaky a známky poškození dočasných laloků

Jeden nebo oba dočasné laloky, ovlivněné rakovinou, mohou u pacienta vyvolat sluchovou agnosii, duševní poruchu (pacient nerozumí tomu, co bylo řečeno, psát diktát, číst, jeho řeč je narušena). Přítomnost nádoru ve jmenovaných lalocích také způsobuje amnézii, nepřiměřený strach a úzkost. Pacient může být depresivní.

Příznaky rakoviny mozku se v tomto případě mohou projevit silnými bolestmi hlavy, narušením chuti a čichovými pocity. Pacient často trpí nepřiměřeným omdlením.

Lézie středních oblastí v časové oblasti se mohou projevit také ve formě afektivních poruch, jako je exaltace nebo nepřiměřená melancholie, jakož i stav „deja vu“..

Příznaky nádoru v týlní oblasti mozku

Když je postižena týlní část, objevují se zpravidla známky naznačující rakovinu mozku v zrakovém postižení, protože zde jsou umístěna centra, která opravují její funkce. To znamená, že pokud má pacient v jakémkoli oku ostrou ztrátu dioptrií v kombinaci s dalšími alarmujícími příznaky, musí být vyšetřen.

Ale agnosie (porušení procesu rozpoznávání) se může také připojit ke zhoršení zraku, to znamená, že člověk přestane rozpoznávat barvu, písmena nebo předměty. Porucha rozpoznávání písmen zase způsobuje poruchu psaní.

Odděleně můžeme také zmínit porušení orientace v místnosti nebo na ulici, problémy s používáním schémat, map nebo hodin.

V případě poškození parieto-týlní části mozku na hranici s časnými laloky má pacient také porušení paměti slov, která označují objekty.

Příznaky poškození parietálního laloku

Příznaky rakoviny mozku s poškozením parietálního laloku, který je zodpovědný za vnímání a reprodukci řeči, u pacienta jsou projevem narušení těchto funkcí (tzv. Afázie).

Kromě toho je detekována porucha koordinace pohybů, pacient nemůže objekt rozeznat dotykem. Je to způsobeno poškozením sekundárních kortikálních polí ve zmíněném laloku mozku, což vede ke zhroucení možnosti analyzovat pocity, které při dotyku tečou do kortexu parietálního laloku, a také k oslabení myšlenky taktilního obrazu tohoto objektu. V medicíně se tento stav nazývá astereognosie..

Mimochodem, první známky rakoviny mozku v parietálním laloku se mohou projevit také porušením myšlenky vlastního těla - jeho „schématu“, které se někdy projevuje v klamném pocitu přítomnosti několika končetin nebo „cizí“ ruky, jakož i zvýšením či snížením v některé části těla..

Jak se projevují nádory čelního laloku mozku?

Čelní oblast mozku reguluje inteligenci, řídí proces provádění akce a také schopnost člověka rozhodovat. Proto nádor v různých částech tohoto laloku mozku může okamžitě ovlivnit duševní stav pacienta..

Může se jednat například o tzv. Motorickou konzervaci (pacient se nemůže zastavit včas a pokračovat v činnosti). Takže, když je požádán o nakreslení kruhu, osoba s rakovinou mozku (známky poškození jeho přední části) nakreslí celou přadenu kruhů. Proces psaní se pro něj také stane problémem, zejména v případě psaní dopisů sestávajících z homogenních prvků (například fráze „Misha machine“).

Řeč takového pacienta je velmi ochuzená, ztichne, a někdy naopak příliš podrobně. Emoční stav člověka se často stává neadekvátní, charakterizovaný psychomotorickou agitací. Kromě toho může být pacient dezorientován v čase, místě a dokonce i ve své vlastní osobnosti..

Ještě pár slov o příznacích rakoviny mozku

Počet pacientů s diagnózou rakoviny mozku, jejichž příznaky jsme v článku zvažovali, se každým rokem zvyšuje o třetinu. Důvodem může být jak špatná dědičnost, tak vliv drsné ekologické situace. Ale bez ohledu na to, co způsobuje vznik maligního novotvaru, člověk nemůže ignorovat známky jeho vzhledu..

Nemějte stálé bolesti hlavy! Zvláštní pozornost věnujte, pokud:

 • bolest hlavy je obzvláště těžká, prodloužená a intenzivní;
 • bolest je doprovázena dalšími příznaky (nevolnost, zvracení, ztráta zraku, změny sluchu, nedostatečná koordinace);
 • bolest je vyjádřena pouze na jedné straně hlavy a trvá nejméně dva týdny.

Kromě toho nepřestávejte na konzultaci s jedním lékařem. Pokud máte podezření, že diagnóza byla nedostatečná nebo povrchní, kontaktujte jiného specialistu. V těchto případech je vždy lepší hrát bezpečně, protože teprve potom se rakovina mozku, jejíž příznaky a příznaky již znáte, pro pacienta nestane větou.!

První příznaky a symptomy, stádia a léčba rakoviny mozku

Rakovina mozku je nebezpečné onemocnění, které je obtížné léčit a může vést ke smrti pacienta. Největší hrozba spočívá v jeho asymptomatickém průběhu - ve čtvrtém stadiu rakoviny mozku, ve kterém má pacient závažné příznaky nemoci, je obtížné léčit a prognóza takových pacientů je zklamáním..

Současně lze symptomy, s nimiž může pacient konzultovat lékaře, snadno zaměnit s projevy jiných nemocí. Pro migrénu, hypertenzní krizi jsou tedy charakteristické bolesti hlavy, zvracení a závratě. Bolest hlavy může být také vyvolána osteochondrózou. Proto při léčbě rakoviny mozku hodně záleží na kvalifikaci lékaře, ke kterému se obracejí na diagnózu - zda bude schopen včas detekovat nebezpečné příznaky a provést nezbytné vyšetření, které pomůže identifikovat onkologický proces.

Nádory jsou klasifikovány podle tkáně, ve které začaly růst. Tumory, které se vyvíjejí z obložení mozku, se nazývají menangiomy. Nádory, které se objevují v mozkových tkáních, jsou gangliomy nebo astrocytomy, běžným názvem jsou neuroepiteliální nádory. Neurinom - zhoubný novotvar ovlivňující pochvu lebečních nervů.

Gliomy představují 80% zhoubných novotvarů mozku, meningiomy jsou také běžné nádory, vyskytují se u 35% případů primární rakoviny mozku.

Příčiny rakoviny mozku

Příčiny nádorů mozku nejsou dobře známy - v 5-10% případů je rakovina vyvolána dědičnými genovými patologiemi, sekundární nádory vznikají, když se metastázy šíří v rakovině jiných orgánů.

Lze rozlišit následující příčiny rakoviny mozku:

Genetická onemocnění, jako je Gorlinův syndrom, Bournevilleova choroba, Li-Fraumeniho syndrom, tuberkulózní skleróza a abnormality genů APC, mohou způsobit rakovinu mozku..

Slabý stav imunity, který lze pozorovat po transplantaci orgánů, pacienti s AIDS zvyšují pravděpodobnost rakovinových nádorů v mozku a dalších orgánech.

Rakovina mozku je častější u žen než u mužů. Výjimkou jsou meningiomy - novotvary arachnoidální membrány mozku. Rasa hraje také důležitou roli - bílí lidé s touto chorobou častěji trpí než jiné rasy.

Vystavení záření a karcinogenním látkám také představuje onkogenní nebezpečí a je rizikovým faktorem pro rozvoj rakoviny mozku. Riziková skupina zahrnuje osoby zapojené do nebezpečných průmyslových odvětví, například do průmyslové výroby plastů.

Rakovina mozku je častější u dospělých, riziko malignity se zvyšuje s věkem a onemocnění je obtížnější léčit. Děti mají také riziko rozvoje rakoviny, ale typická místa lokalizace nádoru se liší: například u dospělých rakovina často ovlivňuje výstelku mozku, zatímco u mladších pacientů je ovlivněna mozeček nebo kmen mozku. U 10% dospělých nádorů mozku nádor ovlivňuje epifýzu a hypofýzu.

Sekundární nádory jsou důsledkem jiných onkologických procesů v těle - metastázy vstupují do lebky oběhovým systémem a způsobují zhoubný novotvar v mozku. Takové nádory jsou běžné u rakoviny prsu a jiných rakovin..

První známky rakoviny mozku

U nádorových formací mozku jsou příznaky dva typy: fokální a mozkový. Obecný mozek je charakteristický pro všechny případy rakoviny mozku, zatímco fokální závisí na umístění nádoru..

Fokální symptomy mohou být velmi rozmanité, jejich typ a závažnost závisí na oblasti mozku, která postihla nemoc a na funkcích, za které je zodpovědná - paměť, mluvení a psaní, počítání atd..

Mezi fokální příznaky rakoviny mozku patří:

Částečné nebo úplné zhoršení pohyblivosti některých částí těla, zhoršená citlivost končetin, zkreslené vnímání teploty a další vnější faktory;

Změny související s osobností - mění se charakter pacienta, člověk se může stát temperamentním a podrážděným, nebo naopak příliš klidným a lhostejným ke všemu, co ho dříve znepokojovalo. Letargie, apatie, citlivost při přijímání důležitých rozhodnutí, která ovlivňují život, impulzivní jednání - to vše může být známkou duševních poruch, ke kterým dochází u rakoviny mozku.

Ztráta kontroly nad funkcí močového měchýře, potíže s močením.

Všechny nádory mozku jsou charakterizovány běžnými příznaky spojenými se zvýšením intrakraniálního tlaku, jakož i mechanickým účinkem novotvaru na různá centra mozku:

Závratě, ztráta rovnováhy, pocit, že země sklouzává z pod nohama - objevují se spontánně, jsou důležitým příznakem, který vyžaduje diagnostické vyšetření;

Bolest v hlavě - často tupá a prasklá, ale může mít jinou povahu; obvykle se vyskytují ráno před prvním jídlem, stejně jako ve večerních hodinách nebo po psychoemocionálním stresu, zhoršeným fyzickou námahou;

Zvracení - objevuje se ráno nebo se vyskytuje nekontrolovatelně s prudkou změnou polohy hlavy. Může se objevit bez nauzey, která není spojena s jídlem. Při intenzivním zvracení existuje riziko dehydratace, a proto je pacient nucen užívat léky, které blokují stimulaci odpovídajících receptorů.

Jiné příznaky rakoviny mozku

Příznaky rakoviny mozku, které se objevují již v pozdějších fázích:

Částečná nebo úplná ztráta zraku, „mouchy“ před očima - příznak vyvolaný tlakem nádoru na zrakový nerv, který při absenci včasné léčby může vést k jeho smrti. Obnovení vize nebude možné..

Komprese sluchového nervu nádorem způsobuje u pacienta poškození sluchu.

Epileptické záchvaty, které se náhle objevují u mladých lidí, jsou znakem nebezpečí, že byste měli okamžitě navštívit svého lékaře. Charakteristika druhého a pozdějších stadií rakoviny mozku.

Hormonální poruchy jsou často pozorovány u adenomatózních novotvarů žlázové tkáně, které jsou schopné produkovat hormony. Příznaky v tomto případě mohou být velmi rozmanité, jako u jiných nemocí spojených s hormonální nerovnováhou.

Léze mozkových stonků se vyznačují zhoršeným dýcháním, polykáním, zkresleným čichem, chutí, zrakem. Se všemi závažnostmi příznaků, které mohou výrazně snížit kvalitu života a způsobit nefunkčnost a závislost člověka, může být poškození mozku malé a neškodné. Ale i malé nádory v této oblasti mohou vést k vážným následkům, přemístění mozkových struktur, což způsobuje potřebu chirurgického zákroku..

Nádory v časové oblasti mozku se projevují jako vizuální a sluchové halucinace, nádory v týlní oblasti se vyznačují zhoršeným vnímáním barev.

Diagnóza rakoviny mozku

Mezi typy diagnostiky rakoviny mozku patří:

Osobní vyšetření lékařem. Během počátečního vyšetření lékař požádá pacienta, aby provedl řadu úkolů, které umožňují identifikovat zhoršenou koordinaci, hmatové a motorické funkce: dotýkat se nosu se zavřenýma očima a několik kroků ihned po otočení kolem sebe. Neurolog kontroluje reflex šlachy.

MRI s kontrastem je předepsána v přítomnosti abnormalit, které umožňují detekovat rakovinu mozku v rané fázi, určit lokalizaci nádoru a vytvořit optimální léčebný plán.

Proražení mozkové tkáně vám umožňuje určit přítomnost abnormálních buněk, stupeň změn tkáně, určit fázi onkologického procesu. Tkáňová biopsie však není vždy možná kvůli nepřístupnému umístění nádoru, proto je taková analýza nejčastěji prováděna při odstranění maligního nádoru..

Radiografie - umožňuje určit přítomnost a lokalizaci nádoru pomocí krevních cév zobrazených na obrázku, pro které je pacientovi předběžně injikována kontrastní látka. Kraniografie umožňuje určit změny struktury kostí lebky, abnormální depozity vápníku, vyvolané onkologickým procesem.

Po diagnostickém vyšetření sestaví lékař individuální léčebný režim.

Fáze rakoviny mozku

S ohledem na prakticky asymptomatický průběh onemocnění je obtížné přesně určit stádium rakoviny, zejména proto, že k přechodu z jednoho stádia do druhého dochází rychle a nečekaně. To platí zejména pro rakoviny v mozkovém kmeni. Stádium onemocnění je přesně určeno až po pitvě postmortem, proto by se nejmenší projevy patologie měly léčit opatrně od prvních dnů - v posledních stádiích rakovina nereaguje na chirurgickou léčbu, špatně reaguje na drogy a jiné typy terapie.

1. fáze rakoviny mozku

V první fázi rakoviny je postiženo malé množství buněk, chirurgická léčba je nejčastěji úspěšná s minimální pravděpodobností recidivy. V této fázi je však velmi obtížné detekovat rakovinu - příznaky jsou charakteristické pro řadu dalších nemocí, proto lze rakovinu detekovat pouze pomocí speciální diagnostiky. První fáze rakoviny se vyznačuje slabostí a ospalostí, opakujícími se bolestmi hlavy a závratěmi. S takovými příznaky jen zřídka chodí k lékaři, protože tyto projevy jsou přičítány oslabenému imunitnímu systému v důsledku změny klimatu nebo chronických onemocnění..

2. fáze rakoviny mozku

Přechod rakovinného procesu do druhého stádia je doprovázen růstem nádoru, který zachycuje okolní tkáně a začíná mačkat mozková centra. Záchvaty a epileptické záchvaty jsou nebezpečné příznaky. Kromě toho se u pacienta může vyskytnout zhoršená funkce trávení - problémy s pohybem střev a přerušovaným zvracením. V této fázi je nádor stále funkční, ale šance na úplné vyléčení jsou sníženy.

3. fáze rakoviny mozku

Třetí fáze rakoviny mozku je charakterizována rychlým růstem nádoru, maligní degenerace buněk ovlivňuje zdravé tkáně, což znemožňuje chirurgické odstranění nádoru. Operace však může být prospěšná, pokud se nádor nachází v časném laloku..

Příznaky třetího stadia rakoviny mozku - symptomy druhého stadia se zvyšují, zhoršují se sluchu, zrak a řeči, pacient má problémy s výběrem, „pamatuje si“ slova, je pro něj obtížné se soustředit, pozornost je rozptýlena a narušena paměť. Končetiny se znecitliví, v nich je cítit mravenčení, je narušena pohyblivost paží a nohou. Ve vzpřímené poloze a při chůzi je téměř nemožné udržet rovnováhu kvůli dysfunkci vestibulárního aparátu. Charakteristickým příznakem třetí fáze je horizontální nystagmus - pacient má pohybující se žáky, i když hlava zůstává nehybná, pacient si to nevšimne.

4. fáze rakoviny mozku

Ve čtvrtém stadiu rakoviny se chirurgická léčba neprovádí, protože nádor ovlivňuje životně důležité části mozku. Paliativní techniky, radiační terapie, léčba léky se používají ke snížení utrpení pacienta pomocí silných léků proti bolesti. Prognóza je zklamáním, ale hodně záleží na stavu imunitního systému pacienta a jeho emočním stavu. Příznaky rakoviny mozku v této fázi jsou spojeny se ztrátou základních životních funkcí během šíření maligního procesu na odpovídající části mozku. Se špatným léčebným úspěchem pacient upadá do kómatu, ze kterého už nevychází.

Kolik lidí žije s rakovinou mozku?

Termín „pětileté přežití“ se používá k predikci vývoje onemocnění a posouzení zdravotního stavu pacientů s rakovinou mozku. Hodnotí se lidé, kterým byla diagnostikována tato nemoc, bez ohledu na průběh léčby. Někteří pacienti po úspěšné terapii žijí déle než pět let, jiní jsou nuceni neustále podstupovat léčebné postupy.

Průměrná míra přežití pacientů s nádory v mozku je 35%. U zhoubných nádorů mozku, z nichž většina jsou gliomy, je míra přežití přibližně 5%.

Léčba rakoviny mozku

Léčba rakoviny mozku vyžaduje interakci odborníků různých profilů - onkologa, terapeuta, neuropatologa, neurochirurga, radiologa a rehabilitologa. Diagnóza onemocnění obvykle začíná návštěvou praktického lékaře nebo neurologa, odkud je pacient předán dalším specialistům k dalšímu vyšetření.

Další léčebný plán závisí na věku pacienta (léčba rakoviny u mladší věkové skupiny 0–19 let, střední a starší se liší). Kromě toho se při sestavování léčebného postupu bere v úvahu celkové zdraví pacienta, typ nádoru a jeho umístění.

Při léčbě onkogenních nádorů mozku se používá radiační terapie, radioterapie a chirurgický zákrok. Nejspolehlivější metodou je chirurgický zákrok k odstranění nádoru, ale není to vždy možné kvůli nepřístupnému umístění rakoviny. Chirurgická intervence se zřídka provádí ve třetím a čtvrtém stádiu rakoviny, protože s sebou nese velká rizika a nedává požadovaný výsledek - v této fázi vývoje nemoci nádor ovlivňuje životně důležité části mozku, je hluboce zakořeněn ve zdravých tkáních a jeho úplné odstranění není možné.

Chirurgická operace

Chirurgické odstranění novotvaru je účinný způsob léčby rakoviny mozku v raných stádiích, zejména pokud jde o benigní nádory. Chirurgický zásah se v tomto případě liší od operací břicha, kdy chirurg může zachytit část okolních tkání, aby se zabránilo šíření onkologického procesu..

Při práci na mozku je nutné dodržovat maximální přesnost - další milimetr tkáně poškozené během chirurgických zákroků může stát životně důležitou funkci. Proto je v terminálních stádiích rakoviny chirurgická léčba neúčinná - je zcela nemožné nádor odstranit, patologický proces se šíří dále. Paliativní techniky mohou snížit tlak, který nádor vyvíjí na sousední oblasti, a léčba léky, radioterapie a chemoterapie zpomalují růst nádoru.

V prvním a druhém stádiu rakoviny, kdy je odstraněn benigní nádor, jsou příznaky onemocnění zcela odstraněny. Pro včasnou diagnózu je proto prognóza pro pacienta příznivá. Pokud je nádor nepřístupný, vyžaduje chirurgický zákrok další výzkum, aby bylo možné přesně určit lokalizaci nádoru. Za účelem klasifikace nádoru a stanovení stadia rakoviny provede lékař tkáňovou biopsii.

Ke snížení poškození tkáně, ke kterému může dojít během operace, se používají moderní techniky - stereostatická radiochirurgie. Jedná se o chirurgickou operaci, která poskytuje vysoce přesné gama záření nebo vysokodávkové rentgenové záření k ničení nádoru. Současně jsou zdravé tkáně minimálně ovlivněny nebo zůstávají neporušené. Použitelnost této techniky závisí na umístění a velikosti nádoru. Taková léčba je pro pacienta nejméně traumatická, zkracuje rehabilitační období a minimalizuje riziko komplikací po operaci..

Konzervativní nebo léková terapie se provádí před operací a zahrnuje:

Antikonvulziva - zmírňují příznaky druhého a pozdějších stadií rakoviny, snižují pravděpodobnost epileptického záchvatu;

Steroidní protizánětlivé léky této skupiny zmírňují otok nádorových tkání, což snižuje mechanický tlak na zdravé oblasti; běžným lékem je dexamethason;

Ke snížení intrakraniálního tlaku může být nutná operace obtoku, jejímž účelem je odstranění přebytečné mozkomíšní tekutiny, jejíž odstranění je obtížné v důsledku vymačkání nádoru na CSF. Odběr tekutiny se provádí katétrem v procesu komorového posunu - přes plastovou trubici je boční komora spojena s břišní dutinou.

Radiační terapie

Radiační terapie pro rakovinné nádory se používá ve dvou případech: pokud je pacient kontraindikován ze zdravotních důvodů, chirurgicky nebo po odstranění nádoru, aby se zabránilo recidivě. Chirurgické odstranění novotvaru je neúčinné v pozdních stádiích rakoviny mozku, pak se jako hlavní metoda léčby používá radiační terapie. Přítomnost průvodních chronických onemocnění, patologických stavů kardiovaskulárního systému může být kontraindikací pro chirurgický zákrok. V jiných případech může být radiační terapie použita ke zničení abnormálních buněk, které mohou po chirurgickém odstranění nádoru vyvolat onkologický proces..

Specialista předepíše dávku záření individuálně, expozice se provádí lokálně, aby se minimalizovalo poškození tkání sousedících s nádorem. Pro radiační terapii je důležité vzít v úvahu typ nádoru, jeho umístění a velikost nádoru. Používají se dvě metody radiační terapie:

Brachyterapie - provádí se během lůžkové léčby; do tkáně tvorby nádoru se vstřikuje radioaktivní látka, která ji zevnitř zničí. Dávka injikovaného zrna se vypočítá tak, aby se nádor zničil, ale zdravá tkáň zůstala nedotčena.

Externí radiační terapie se provádí v průběhu několika týdnů, během nichž je pacient ozařován vysokými dávkami záření po dobu několika minut. Setkání se konají pět dní v týdnu, můžete navštívit nemocnici pouze ve stanovenou dobu, pak pacient jde domů.

Chemoterapie

Chemoterapie se nepoužívá jako hlavní léčba rakoviny vzhledem k tomu, že její účinek ovlivňuje nejen nádorovou tkáň, ale také ovlivňuje tělo jako celek. Léčebný režim stanoví lékař, včetně léků určité skupiny - antimetabolitů, léků alkylační skupiny, syntetických antibiotik atd. Léčba se provádí v několika cyklech, mezi nimiž je nutné pozastavit. Léky se užívají orálně nebo injekčně nebo prostřednictvím shluku likéru. Po třech až čtyřech cyklech si udělejte pauzu, abyste zhodnotili účinnost léčby.

Nebezpečí chemoterapie spočívá v jejím negativním dopadu na hematopoetické orgány a epitel trávicího traktu..

Endoskopické ošetření

Endoskopická chirurgie je méně traumatická než tradiční neurochirurgické metody, protože se provádí pomocí speciálního vybavení bez širokých řezů. V průběhu konvenční chirurgie mozku je přístup prováděn trepanací, během které je kranium otevřeno, což navíc poškozuje pacienta a prodlužuje dobu rehabilitace. Endoskopické techniky minimalizují poškození nervů a nejmenších krevních cév, což je zvláště důležité při práci s mozkovou tkání. Takže endoskopické operace se používají k léčbě hydrocefalu u dětí způsobené stagnací tekutin v mozkových komorách, tato operace se nazývá ventruloskopie. Adenom hypofýzy lze také odstranit endoskopicky zavedením endoskopických nástrojů nosem - transnasální endoskopií.

Endoskopická chirurgie se také používá k traumatickému poškození mozku, odstranění cyst a hematomů.

Lze rakovinu mozku vyléčit??

Onkologie mozku je nejobtížněji léčitelná, protože kvalita zpracování příchozích a odchozích informací od člověka závisí na nervových buňkách mozkových hemisfér a jejich vzájemných souvislostech. Jednoduše řečeno, snaží se zničit rakovinné buňky, je snadné zranit zdravé buňky, a pokud je lokalizováno v mozku, znamená to vysoké riziko ztráty paměti, inteligence, komunikace mezi různými orgány a svaly..

V tomto ohledu jsou neurochirurgové sofistikovaní a vyvíjejí nové metody mikroskopického zásahu, aby toto riziko snížili, zatímco japonští vědci našli alternativní způsob řešení rakoviny a jiných nemocí. V Japonsku je kontrola kvality lékařské péče velmi vysoká, takže jakákoli léčba je přísně testována..

Alternativní medicína v Japonsku není způsob, jak vydělat naivní a naivní pacienty v beznadějné situaci, ale pokus v praxi dokázat, že vše geniální je jednoduché, a dokonce i složitá onemocnění lze překonat pomocí zdrojů samotného lidského těla..

Již před 10 lety začalo Japonsko zkoušet účinky atomového vodíku na člověka s cílem vytvořit univerzální zdravotnický prostředek. V roce 2011 zahájil Osaka Cancer Research Institute experimenty, které potvrdily vysokou účinnost terapeutického účinku vodíku u různých nemocí, včetně rakoviny mozku a dokonce metastáz..

Rychlost léčby atomovým vodíkem je samozřejmě neporovnatelná s chirurgickým zákrokem, ale v důsledku experimentů vědci zjistili, že během 5 měsíců od pravidelných postupů se nádor v mozku může zmenšit na zanedbatelnou velikost a v budoucnu zcela odstranit, což dokazují jasně prokázané rentgenové snímky a magnetické rezonance.

Technologie, kterou se terapie provádí, je založena na sovětské experimentální metodě léčení virových a bakteriálních nemocí zahřátím těla na teplotu 41 až 42 stupňů, aby se uvolnil speciální protein tepelného šoku (anglický protein tepelného šoku), který pomáhá najít rakovinový nádor pro T-zabíjející lymfocyty. a další změny v těle. Významnou nevýhodou této metody, díky níž byla veškerá práce zastavena, je vysoké riziko denaturace životně důležitých proteinů. Na druhé straně Japonci používají nejen horkou vodu, ale také atomový vodík, který se uvolňuje při elektrolýze vody..

Kombinací tzv. „Aktivního vodíku“ s umělou hypertermií je možné tělo pacienta zahřát na 41,5–41,9 ° C bez zdravotních následků. Kromě toho lze tento postup provést u staršího pacienta, na rozdíl od sovětské topné lázně. To je velmi důležité, protože většina pacientů s onkologií jsou lidé tohoto věku.

Zařízení, vyrobené pro tento postup v Japonsku, je pohodlné křeslo uzavřené ve vysoké vaně. Pacient sedí v křesle, voda s ORP -560 mV je nasávána do lázně. Voda se ohřívá postupně. Pacientovi je v závislosti na závažnosti nádoru, věku a dalších parametrech přiřazen čas strávený v takové komoře (až 20 minut).

Takový druh odpočinku je stále k dispozici pouze Japoncům na specializované klinice, takže stojí za zmínku zde speciální lázeňské tobolky, které aktivují vodu do -150-200 mV a umožňují vám léčit vaše tělo doma.

Přednáška Jurije Andreeviče Frolova: ufrolov.blog

Autor článku: Bykov Evgeny Pavlovich | Onkolog, chirurg

Vzdělávání: Vystudoval ruské vědecké onkologické centrum N. N. Blokhin "a získal diplom ve specializaci" Onkolog "

Oznámení

Buďte první, kdo zná nejdůležitější věci o koronaviru

Pomozte podnikům najít se

Aktualizace sekce Fotografie a videa dne!

Objeví se po 45, bolest hlavy je první známkou: mluvíme o mozkovém nádoru ao tom, jak ho léčit

 • 1. Příčiny mozkového nádoru
 • 2. Příznaky mozkového nádoru
 • 3. Jaké typy nádorů na mozku jsou?
 • 4. Co je glioblastom a proč je nebezpečný??
 • 5. Jak je diagnostikován nádor na mozku??
 • 6. Jak je léčen nádor na mozku??

Objeví se po 45, bolest hlavy je první známkou: mluvíme o mozkovém nádoru ao tom, jak ho léčit

Nejčastější otázky o mozkovém nádoru jsou zodpovězeny v šesti kartičkách

Prvním principem léčby rakoviny mozku je odstranění nádoru.

Fotografie: Sergey Syurin

Mnohokrát jsme slyšeli o rakovině mozku na televizních obrazovkách - právě tento typ onkologie vzal životy mnoha osobností. Onkologové tvrdí, že toto onemocnění má více než 100 různých variací a první příznaky tohoto onemocnění lze snadno zaměnit s reakcí těla na stres a práci na nošení - způsobuje bolesti hlavy. Vedoucí neurochirurgického oddělení Krasnojarské regionální klinické nemocnice Jurij Pestryakov vypráví více o tom, jaké typy nádorů na mozku jsou, jaké jsou jeho příznaky, metody diagnostiky a léčby..

Příčiny mozkového nádoru

K tvorbě mozkových nádorů přispívají tři osvědčené faktory:

 • věk nad 45 let;
 • dědičnost, tj. přítomnost objemových procesů v mozku u přímých předků nebo příbuzných v jedné generaci;
 • kontakt s karcinogeny a záření.

Mimochodem, kouření a alkohol nejsou prokázána rizika pro vývoj tohoto typu rakoviny..

Příznaky nádoru mozku

Prvním a hlavním příznakem je bolest hlavy. Zdá se, že do lebky se přidává objem, zvyšuje se intrakraniální tlak. Pokud se u zdravého člověka objeví bolest hlavy - jedná se o první příznak nějaké nemoci centrálního nervového systému - musíte se poradit s lékařem.

Dalším důležitým příznakem jsou záchvaty, které se poprvé objevují u zdravého člověka..

Dopad nádoru může být také spojen se ztrátou sluchu, čichem a zrakem..

Jaké typy nádorů na mozku jsou?

Ze všech onkologií tvoří mozkové nádory asi 1,5–2%. Jejich klasifikace zahrnuje více než 100 položek, které lze rozdělit do několika skupin:

 • nádory rostoucí přímo z buněk dřeně. Mohou mít různé stupně zhoubnosti;
 • nádory, které rostou z obložení mozku. Ve většině případů se jedná o benigní nádory;
 • nádory rostoucí z hypofýzy. Projevují se různými způsoby. Průběh nemoci závisí na tom, ve které zóně hypofýzy roste nádor a na které produkci hormonů dochází. Z hlavových nervů rostou nádory;
 • embryonální mozkové nádory. Většinou jsou diagnostikovány u dětí, jsou velmi často maligní;
 • metastázy přivedené do mozku zvenčí, kde může metastazovat rakovina plic, prsu, ledvin, štítné žlázy, žaludku a dalších orgánů.

Co je glioblastom a proč je nebezpečný??

Speciálním typem mozkového nádoru je glioblastom. Je to maligní, špatně diferencovaný nádor, který postihuje téměř celý mozek. Toto je nádor „primitivních“, „zárodečných“, nediferencovaných buněk, které se rychle množí. Nelze jej radikálně odstranit.

Výsledek léčby do značné míry závisí na tkáni, která tvoří nádor: čím více nádorových buněk souvisí s okolními tkáněmi, tím lepší je prognóza.

Jak jsou diagnostikovány nádory mozku??

Existují dvě hlavní metody - počítačová tomografie a MRI.

Onkologové poznamenávají, že v důsledku výskytu tomografů se detekce nádorů mozku zvýšila. Lidé často nejprve podstoupí počítačovou tomografii a teprve poté se obrátí na lékaře. Proto se věří, že počet zanedbávaných pacientů klesá, ale obecně se incidence rakoviny mozku nesnižuje..

Jak je léčen nádor na mozku??

Hlavním principem léčby je, že nádor musí být odstraněn..

Musíte také pochopit, že životy s touto nemocí zpravidla nejsou příliš dlouhé. Dříve například až 80% lidí s glioblastomem nežilo šest měsíců. Někteří pacienti dnes žijí déle než dva roky. Nejedná se však pouze o vítězství chirurgů, kteří odstraní nádor, ale také o správně vybraný průběh chemoterapie a vlastní sílu pacienta k boji.

Buňky, ze kterých pocházíNeuroektodermální buňky (buňky, ze kterých jsou vytvářeny nervové buňky).
Příznaky